Právne informácie - Multi-Mam SK

Vitajte na týchto webových stránkach, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť BioClin a/alebo jej dcérska spoločnosť, pridružená spoločnosť alebo spriaznená spoločnosť (v týchto podmienkach ďalej výraz „BioClin“ odkazuje súhrnne na spoločnosť BioClin, Inc. a jej dcérske, pridružené a spriaznené spoločnosti) (ďalej „webové stránky“). BioClin udržiava tieto webové stránky ako službu návštevníkom, za nasledujúcich podmienok týkajúcich sa použitia týchto webových stránok (ďalej „podmienky použitia“) Používaním týchto webových stránok dávate najavo, že schvaľujete podmienky použitia. Ak s podmienkami použitia nesúhlasíte, nesmiete webové stránky používať. BioClin si vyhradzuje právo obsah webových stránok, ako aj tieto podmienky použitia pravidelne a bez predchádzajúceho oznámenia upravovať.

Použitie obsahu webových stránok
Môžete zobrazovať, sťahovať a tlačiť obsah z webových stránok za nasledujúcich podmienok: (a) obsah sa smie používať výhradne pre informačné účely; a (b) obsah sa nesmie nijako upravovať ani pozmeňovať. Obsah nesmiete znovu zverejňovať, šíriť, pripravovať z neho odvodené diela ani ho používať inak, než ako je tu výslovne povolené.

Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BioClin nesmiete rámovaním ani žiadnou technikou rámovania uzavrieť žiadne ochranné známky, logá ani iné chránené informácie (napr. obrázky, text, rozloženie stránky či formulára) spoločnosti BioClin. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BioClin nesmiete používať žiadne meta značky ani iný „skrytý text“ využívajúci názov spoločnosti BioClin či jej ochranné známky. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete používať logo spoločnosti BioClin ani inú chránenú grafiku či ochrannú známku.

Vo vzťahu k obsahu webových stránok nenadobúdate žiadne vlastnícke práva. Akékoľvek nepovolené použitie môže viesť k žalobe zo strany spoločnosti BioClin.

Akékoľvek prehlásenia obsiahnuté na webových stránkach, čo sa týka budúcich vyhliadok spoločnosti BioClin, treba považovať za „výhľadové prehlásenia“ podľa federálnych zákonov o cenných papieroch. Nie možné nijako zaručiť, že budúce výsledky sa skutočne dosiahnu, a skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od predpovedí, odhadov a súhrnných informácií obsiahnutých na webových stránkach. Medzi dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že sa budú skutočné výsledky podstatným spôsobom líšiť, patria napr. faktory rozoberané v podaniach spoločnosti BioClin u Komisie pre cenné papiere.

Recenzie, komentáre, komunikácie a ďalší obsah
Môžete odosielať komentáre a poskytovať ďalší obsah za podmienky, že obsah nebude obscénny, nezákonný, výhražný ani ohováračský, a ďalej nesmie obsah narúšať súkromie ani porušovať práva duševného vlastníctva tretej strany. Ďalej platí, že taký obsah nesmie obsahovať ani softvérové vírusy, hromadne rozosielané správy, reťazové správy ani žiadnu formu „spamu“. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu či iný subjekt ani inak sa nedopúšťať žiadnych zavádzajúcich praktík, čo sa týka pôvodcu informácie.

Odoslaním informácií udeľujete spoločnosti BioClin nevýhradné, nespoplatnené, časovo neobmedzené, neodvolateľné a sublicencovateľné právo reprodukovať, používať, upraviť, zverejniť, adaptovať, preložiť, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať taký obsah na celom svete a v akýchkoľvek médiách. Odoslaním informácií tiež vyjadrujete, že prehlasujete a ručíte za to, že obsah je presný, že ste vlastníkom odoslaného obsahu alebo že máte povolenie na jeho používanie a že použitie obsahu nespôsobí škodu žiadnej osobe ani žiadnemu subjektu.

Výrobky a služby ponúkané spoločnosťou BioClin na webových stránkach
Spoločnosť BioClin ponúka na svojich webových stránkach výrobky a služby. Keď si na webových stránkach zaregistrujete odber výrobku alebo služby od spoločnosti BioClin, prijímate konkrétnu dohodu týkajúcu sa príslušného výrobku či služby. Vaše použitie takých výrobkov či služieb ponúkaných na webových stránkach sa bude riadiť podmienkami dohody týkajúcej sa príslušného výrobku či služby. Ak príslušná dohoda neuvádza inak. Spoločnosť BioClin neručí za presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani bezchybnosť akéhokoľvek popisu výrobku či obsahu na webových stránkach.